Oplysning om selskabers ejere

//Oplysning om selskabers ejere

Oplysning om selskabers ejere

Forslag til ændring af bogføringsloven ligger i høring. Foran os venter mere tidssvarende regler. Og så dog. Det foreslås at regnskabsmateriale i elektronisk form kan opbevares i udlandet uden forudgående ansøgning eller anmeldelse til offentlige myndigheder, såfremt virksomheden opfylder en række krav.

Nævnte må man ikke i dag, hvor man skal søge Erhvervsstyrelsen om opbevaring i udlandet. Dette vil dog være betinget af, at de danske efterforsknings- og kontrolmyndigheder kan få adgang til regnskabsmaterialet. Det er således defineret i lovforslag at man skal:

  1. opbevarer regnskabsmaterialet i overensstemmelse med denne lov,
  2. til enhver tid kan fremskaffe materialet og give adgang til dette her i landet,
  3. opbevarer eventuelle beskrivelser af benyttede systemer m.v. og eventuelle nødvendige adgangskoder m.v. her i landet og
  4. sørger for, at regnskabsmaterialet uden vanskeligheder kan udskrives i klarskrift i læsbar form eller stilles til rådighed i et anerkendt filformat.

Hvis regnskabsmaterialet opbevares i papirform, skal det opbevares her i landet. Eller i Island, Sverige, Norge eller Finland. Efter forslaget kan regnskabsmateriale for indeværende og forrige måned dog opbevares i papirform i udlandet.

Men hvis man driver virksomhed i Sønderjylland og tager materialet med hjem til Tyskland til bogføring, må man altså gøre dette mindst hver ca. 1,5 måned.

MYNDIGHEDERS ADGANG

Det foreslås at ændre bogføringsloven således, at offentlige myndigheder kan få elektronisk opbevaret regnskabsmateriale udleveret eller indsendt i elektronisk format i stedet for udlevering i papirform. Myndigheders mulighed for at kræve oversættelse af regnskabsmateriale begrænses, så den alene gælder for regnskabsmateriale, der er affattet på andre sprog end dansk eller engelsk.

Ændringen sker i BFL § 15 stk. 3. som lyder: ”Opbevares regnskabsmaterialet i elektronisk form, kan en myndighed forlange, at regnskabsmaterialet udleveres i elektronisk form eller indsendes digitalt i henhold til regler, der er udstedt i medfør af § 1 a”

Det vil sige, at kun hvis regnskabsmateriale i øvrigt opbevares i elektronisk form, kan det indsendes elektronisk. Vi bemærker at efter lovforslagets ordlyd, vil det ikke være tilladt, hvis regnskabsmateriale opbevares i papirform, at scanne dette og indsende elektronisk, hvis man i øvrigt skulle få lyst til dette.

DU FÅR IKKE BETALING FOR ARBEJDET

En offentlig myndighed kan, hvis den efter anden lovgivning er berettiget til at kræve indsigt i den bogføringspligtiges regnskabsmateriale, forlange, at den bogføringspligtige vederlagsfrit stiller alt, hvad der er nødvendigt til fremfinding og læsning af regnskabsmaterialet, til disposition, samt at regnskabsmaterialet indsendes eller udleveres, når myndigheden anmoder herom. Endvidere kan myndigheden forlange, at registreringer i fremmed valuta, herunder euro, omregnes til danske kroner.

OVERSÆTTELSE

Reglen er udformet således ”Er regnskabsmaterialet, bortset fra eksterne bilag, affattet på andre sprog end dansk eller engelsk, kan myndighederne kræve, at den bogføringspligtige vederlagsfrit oversætter dette til dansk eller engelsk”. Dvs. at engelsk regnskabsmateriale ikke kan kræves oversat til Dansk. Og det vil sige, at reglen ikke omfatter eksterne bilag. Det er således kun andet regnskabsmateriale, fx balancer, momsopgørelser, kontokort osv.

Udgivet af: Reg. revisor Bjarne Aalbæk, Faglig Afdeling A/S

2017-05-17T22:48:01+01:0021. oktober 2014|Categories: Offentlig|Tags: , , |